top of page

Politica referitoare la Calitate, Mediu si Sanatate si Securitate in Munca

2017

Politici de calitate

Responsabilitatea stabilirii politicii referitoare la calitate, mediu, ssm şi a strategiei pentru implementarea prevederilor SMI în conformitate cu standardele adoptate, revine Directorului policlinicii .

 Principiile care susţin politica referitoare la calitate, mediu, ssm a conducerii S.C. POLICLINICA ELGA S.R.L.  sunt:

 • Dorim pacienti / clienţi mulţumiţi de serviciile medicale furnizate, de aceea acceptăm ca premiza fundamentală faptul ca nivelul calitativ actual trebuie îmbunătăţit. De asemenea trebuie îmbunătăţite aspectele de mediu care au impact semnificativ asupra mediului, precum şi identificarea pericolelor şi metodele de control al riscurilor asupra sănătăţii şi securităţii în muncă;

 • Calitatea serviciilor noastre o judecă pacientul / clientul, de aceea opinia acestuia despre serviciile noastre este hotărâtoare;

 • „Costuri minime” aceasta este deviza noastră. Fiecare angajat contribuie la locul său de muncă la realizarea obiectivelor organizaţiei şi trebuie să ia la cunoştinţă politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitatea în muncă şi responsabilitatea socială;

 • Asigurarea unui mediu de lucru propice desfăşurării activităţilor, în acord cu cerinţele legislative referitoare la drepturile angajaţilor;

 • Adoptarea unor acţiuni de prevenire a neconformităţilor prin identificarea şi eliminarea cauzelor ce pot duce la apariţia acestora.

   Principale direcţii de acţiune abordate, au ca scop  realizarea următoarelor obiective:              

 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate;

 • reducerea permanentă a costurilor non-calităţii, aferente refacerii unor servicii medicalei, depăşirii termenelor din motive care ţin de modul de organizare a activităţii de furnizare a serviciilor etc.

 • corelarea valorilor interne orientate spre profit şi a scopurilor interne care ghidează activitatea organizaţiei în realizarea sarcinilor propuse, cu interesul macrosocial de protejare a forţei de muncă şi a mediului;

 • diminuarea pierderilor;

 • îmbunătăţirea continuă;

 • identificarea aspectelor de mediu asupra cărora organizaţia are control;

 • prevenirea poluării;

 • identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă şi stabilirea metodelor de control al acestora;

 • conformitatea cu legislaţia şi reglementările de mediu aplicabile, precum şi alte cerinţe pe care organizaţia le-a adoptat;

 • stabilirea şi analizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu, precum şi cele referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi responsabilitatea socială.

 • calitatea serviciilor noastre depinde şi de calitatea materiilor prime, materialelor şi serviciilor oferite de furnizorii noştri. De aceea, le solicităm adoptarea aceleiaşi filozofii de îmbunătăţire continuă a calităţii şi de respectare a drepturilor angajaţilor şi îi sprijinim în urmărirea atingerii obiectivelor comune;

 • în ciuda celor mai bune masuri preventive, pot sa apara şi neconformităţi. De aceea, metodele de control stabilite sunt utilizate cu cea mai mare consecventa;

 • personalul de conducere, la toate nivelurile este necesar să dobândească o înţelegere cuprinzătoare asupra metodelor şi gândirii statistice, ca puternice instrumente care ajută la identificarea posibilităţilor de acţiune pentru continua îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate.         

Politica referitoare la calitate, mediu, ssm  este disponibilă pentru public si este formulată explicit astfel încât să poată fi comunicată tuturor angajaţilor.

Politica referitoare la calitate, mediu, ssm este analizată permanent în vederea adaptării acesteia la condiţiile actuale ale organizaţiei şi este adusă la cunoştinţa tuturor părţilor interesate prin informarea acestora în cadrul şedinţelor, instruirilor şi prin afişare în spaţiile de lucru si pe pagina web a policlinicii.

 

Directorul se obligă să stabilească prin prevederile prezentului manual şi prin procedurile aferente, dispoziţiile şi condiţiile necesare îndeplinirii cerintelor SMI, în special cele privitoare la:

 

 • capacitatea de adaptare a organizaţiei, în acord cu prevederile SMI şi funcţie de natura şi importanţa obiectului contractelor încheiate.

 • prioritatea cerinţelor de asigurare a calităţii şi a prevederilor legale, inclusiv cele privitoare la mediu, sănătate şi securitate în muncă.

 • delegarea RM cu autoritatea şi responsabilitatea necesară implementării, evaluării permanente şi îmbunătăţirii continue a SMI.

 • asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare aplicării cerinţelor descrise în Manualul de Management Integrat (calitate -  mediu – ssm)  şi în procedurile SMI

 • independenţa în luarea deciziilor referitoare la calitate, mediu, ssm pentru serviciile furnizate de organizaţie.

Întregul personal al organizaţiei are obligaţia şi răspunderea respectării şi aplicării prevederilor înscrise în prezentul manual şi în celelalte documente ale SMI.

bottom of page